Zoološka dediščina

 

V zoogeografskem pogledu sodijo Gorjanci v subpanonsko kraško regijo, ki je odprta dinarskim in submediteranskim vplivom. Zanje je poleg naravne ohranjenosti značilna velika prostorska pestrost, v kateri se prepletajo različni habitati.

Tu se stikajo gozdovi, košenice, travniki, polja, kraške jame, strma termofilna pobočja, skalne stene ter doline potokov in studencev. Živalski svet Gorjancev je slabo raziskan. V preteklosti je bilo opravljenih le nekaj skromnih opazovanj posameznih živalskih skupin, nastajanje zbornika pa je spodbudilo raziskavi sesalcev in ptic. Zaradi nepopolne zoološke inventarizacije lahko danes izpostavimo le biotopski pomen dolin potokov, podzemskih vod ter gorjanskih košenic, ki jih bo potrebno pozorneje raziskati oziroma varovati.

Živalski svet Gorjancev je slabo raziskan

Naravovarstvene smernice za ohranjanje zooloških vrednot (vir: Janez Božič, NARAVOVARSTVENE SMERNICE ZA GOZDNOGOSPODARSKI NAČRT GGE ŠENTJERNEJ, št. naloge 3-III-240/2-O-09/JB):

  • Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in čas opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita življenjskim ciklom živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem času ptičev, gozdarska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se opravljajo po gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se živali lahko umaknejo.
  • Živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali drugače uničuje.
  • Sestave zoocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst.
  • Eksplozij ali drugih dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije, se ne izvaja.
  • Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne vode, tako da se ne slabšajo
  • Rekreacijske in športne aktivnosti se preusmerja na spoznavanje in doživljanje narave.
  • Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, vendar v času in na način, ki za živali ni moteč. Naravno vrednoto se uredi  tako, da je ljudem omogočeno spoznavanje in doživljanje živali v njenem naravnem okolju. življenjske razmere za živali. Uporabljajo naj se biološko razgradljiva olja. Onemogoči naj se vnos soli v vodne biotope.
  • Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti.

Nekaj podatkov najdemo v knjigi Gorjanci, Dolenjski zbornik 1997 in sicer:

1. str. 62-68: Za ptiči po Gorjancih (Gregori Janez)
2. str. 69-83: Sesalci (Mammalia) Gorjancev (Tomi Trilar)

This page as PDFPDF.