Botanična dediščina

 

Gorjanske košenice so ključne v krajinski podobi Gorjancev. Pomembnejše košenice so pod Pirčevim hribom, pri Miklavžu, nad Javorovico, Črna lica, Rute, Škrince ter Bajukova in Japetova košenica. Njihov obstoj je odvisen od ohranjanja redne ekstenzivne košnje.

V regionalnem pogledu so košenice redek biotop. Floristično so bile popisane le nekatere, toda kljub temu dosedanji skromni podatki dokazujejo njihovo floristično pestrost. Na košenicah najdemo nekatere redke in ogrožene rastlinske vrste, npr. kranjski šebenik (Erysimum carniolicum), panonsko deteljo (Trifolium panonicum), hrvaški klinček (Dianthus croaticus), ki so uvrščene na rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk. Poleg njih velja omeniti še lepi čeveljc (Cypripedium calceolus), zlati klobuk (Lilium martagon) ter brstično (L. bulbiferum) in kranjsko lilijo (L. camiolicum).

This page as PDFPDF.